2079-9、2018年9月5日(水) 海自C-130R 離陸、Fー35B ステルス VK 12番機 旋回 (81)~(90) 

 (81)12時07分  
  海上自衛隊 C-130R 輸送機 ハーキュリーズ(厚木基地)、9052番機が出てきました。
 (82)12時07分
海上自衛隊 C-130R 輸送機 ハーキュリーズ(厚木基地)、9052番機
 (83)12時07分
  米海兵隊 F-35B ステルス 戦闘機(岩国基地)、VK、12番機
 (84)12時07分
米海兵隊 F-35B ステルス 戦闘機(岩国基地)、VK、12番機
 (85)12時07分
  米海兵隊 F-35B ステルス 戦闘機(岩国基地)、VK、12番機
 (86)12時07分  
  米海兵隊 F-35B ステルス 戦闘機(岩国基地)、VK、12番機
 (87)12時07分
  米海兵隊 F-35B ステルス 戦闘機(岩国基地)、VK、12番機は旋回
 (88)12時07分  
  海上自衛隊 C-130R 輸送機 ハーキュリーズ(厚木基地)、9052番機の前に米海兵隊 F-35B ステルス 戦闘機(岩国基地)、VK、12番機
 (89)12時09分  
海上自衛隊 C-130R 輸送機 ハーキュリーズ(厚木基地)、9052番機
 (90)12時10分
海上自衛隊 C-130R 輸送機 ハーキュリーズ(厚木基地)、9052番機が離陸